之前面试一个搞域名相关服务的公司,有一道笔试题是如何判断一个域名是否为拼音域名,即域名是拼音组成的,如baidu.com,可以是“百度”、“拜读”、“摆渡”的拼音。可以是一个字拼音、两个字拼音、三个等等。解决思路如下,我们收集出所有汉字的拼音的集合,然后循环判断域名是否在这个集合中。具体代码如下:

$pinyinArr=array("a","ai","an","ang","ao",
"ba","bai","ban","bang","bao","be","bei","ben","beng","bi","bian","biao","bie","bin","bing","bo","bu",
"ca","cai","can","cang","cao","ce","cen","ceng","cha","chai","chan","chang","chao","che","chen","cheng","chi","chong","chou","chu","chua","chuai","chuan","chuang","chui","chun","chuo","ci","cong","cou","cu","cuan","cui","cun","cuo",
"da","dai","dan","dang","dao","de","dei","dem","den","deng","deo","di","dia","dian","diao","die","dim","ding","diu","dong","dou","du","duan","dug","dui","dun","duo",
"e","ei","en","eng","er","fa","fan","fang","fei","fen","feng","fiao","fo","fou","fu","fui",
"ga","gai","gan","gang","gao","ge","gei","gen","geng","go","gong","gongli","gou","gu","gua","guai","guan","guang","gui","gun","guo",
"ha","hai","hal","han","hang","hao","he","hei","hen","heng","ho","hong","hou","hu","hua","huai","huan","huang","hui","hun","huo",
"ji","jia","jian","jiang","jiao","jie","jin","jing","jiong","jiu","jou","ju","juan","jue","jun",
"ka","kai","kan","kang","kao","ke","ken","keng","ki","kong","kou","ku","kua","kuai","kuan","kuang","kui","kun","kuo",
"la","lai","lan","lang","lao","le","lei","leng","li","lia","lian","liang","liao","lie","lin","ling","liu","lo","long","lou","lu","luan","lue","lun","luo","lv",
"m","ma","mai","man","mang","mao","me","mei","men","meng","meo","mi","mian","miao","mie","min","ming","miu","mo","mol","mou","mu",
"na","nai","nan","nang","nao","ne","nei","nem","nen","neng","ni","nian","niang","niao","nie","nin","ning","niu","nong","nou","nu","nuan","nue","nun","nung","nuo","nv",
"o","ou",
"pa","pai","pan","pang","pao","pei","pen","peng","pi","pian","piao","pie","pin","ping","po","pou","pu","qi","qia","qian","qiang","qiao","qie","qin","qing","qiong","qiu","qu","quan","que","qun",
"ra","ran","rang","rao","re","ren","reng","ri","rong","rou","ru","ruan","rui","run","ruo",
"sa","sai","san","sang","sao","se","sei","sen","seng","seo","sha","shai","shan","shang","shao","she","shen","sheng","shi","shou","shu","shua","shuai","shuan","shuang","shui","shun","shuo","si","so","song","sou","su","suan","sui","sun","suo",
"ta","tai","tan","tang","tao","te","teng","ti","tian","tiao","tie","ting","tong","tou","tu","tuan","tui","tun","tuo",
"wa","wai","wan","wang","wei","wen","weng","wo","wu",
"xi","xia","xian","xiang","xiao","xie","xin","xing","xiong","xiu","xu","xuan","xue","xun",
"ya","yan","yang","yao","ye","yen","yi","yin","ying","yo","yong","you","yu","yuan","yue","yun",
"za","zai","zan","zang","zao","ze","zei","zen","zeng","zha","zhai","zhan","zhang","zhao","zhe","zhen","zheng","zhi","zhong","zhou","zhu","zhua","zhuai","zhuan","zhuang","zhui","zhun","zhuo","zi","zo","zong","zou","zu","zuan","zui","zun","zuo");
function checkPinyin($domain,$count=0){
 global $pinyinArr;
 
 while($domain !='' && $domain){
  $match='';
  foreach($pinyinArr as $val){
   if($domain==$val){
    $match=$val;break;
   }elseif(strpos($domain,$val) ===0){
    $match=$val;
   }
  }
  
  if($match==''){
   return false;
  }
  
  $domain=preg_replace('/^'.$match.'/','',$domain);
  $count++;
 }
 
 return $count;
}

var_dump(checkPinyin('baidu'));//返回2,表示2个汉字拼音组成的域名
var_dump(checkPinyin('hualongxiang'));//返回3,表示3个汉字拼音组成的域名
var_dump(checkPinyin('abyi'));//返回false,表示不是拼音域名


下面附件中会附上当时做的代码,里面有判断其他域名类型


点赞(0) 打赏

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论

微信小程序

微信扫一扫体验

立即
投稿

微信公众账号

微信扫一扫加关注

发表
评论
返回
顶部